• zaloguj się
 • utwórz konto

Deklaracja dostępności

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dtoyczy strony internetowej irk.usos.tu.kielce.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji witryny internetowej: 2018-04-13.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji tej witryny: 2023-11-29.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 • Niektóre strony serwisu posiadają nierozróżnialne tytuły.
 • Niektóre elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Niektóre strony mogą posiadać fragmenty treści w języku innym niż określony dla strony.
 • W serwisie występują formularze z problemami dotyczącymi właściwej sygnalizacji błędnego wypełnienia danych.
 • W serwisie występują pola formularza o nieprawidłowej etykiecie.
 • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
 • Serwis może ukrywać widoczność fokusu klawiatury.
 • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzone przez Dział Systemów Informatycznych Dydaktyki i Administracji dnia 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Systemów Informatycznych Dydaktyki i Administracji (email: mmalec@tu.kielce.pl ). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wykaz budynków należących do Politechniki Świętokrzyskiej znajduje się na stronie Politechniki Świętokrzyskiej

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej.