Unia Europejska

Utwórz konto

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych kandydatów na studia w Politechnice Świętokrzyskiej przedkładamy Państwu informację w przedmiotowej sprawie.

 

Informacja dla kandydatów na studia w Politechnice Świętokrzyskiej 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach (25-314), al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, zw. dalej także Uczelnią.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod numerem tel. nr: 41-34-24-367 lub adresem email: j.baranowski@tu.kielce.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia,
  2. przekazywania kandydatom informacji dotyczących rekrutacji w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
 4. Przetwarzanie o którym mowa w:
  1. pkt 3 lit. a odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz. U.  2020 r., poz. 85 ze zm.),
  2. pkt 3 lit. b na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Zgoda może w dowolnym momencie zostać wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  1. przedsiębiorstwa prowadzące działalność kurierską/pocztową w celu doręczenia korespondencji związanej z celami określonymi w pkt 3
  2. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji (§1 ust. 34 uchwały nr 206/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021; t.j. w Zarządzeniu Rektora nr 50/20 ).
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Osoby przyjęte na studia otrzymają odrębny formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzulę informacyjną.