• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Informacja dla kandydatów na studia w Politechnice Świętokrzyskiej

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach (25-314), al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, zw. dalej także Uczelnią.

2)   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod numerem tel. nr: 41-34-24-367 lub adresem email: iod@tu.kielce.pl.

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie przyjęcia na studia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz. U. 2018 r., poz. 1861 ze zm.) na zasadach ustalonych uchwałą Senatu Uczelni w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia rozpoczynające się w danym roku akademickim wydaną na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2021, poz. 478 j.t.)

4)   Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5)   Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

6)   Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7)   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8)   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

9)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną dołączoną do niniejszej zgody, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia.