• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025 dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Civil Engineering - full-time first cycle (Bachelor) study programme in English

Szczegóły
Kod B-BUD-EN-ST1
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Architektury
Kierunek studiów Budownictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe angielski
Czas trwania 3,5 roku (7 semestrów)
Adres komisji rekrutacyjnej aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek A
25-314 Kielce
Adres WWW https://wbia.tu.kielce.pl/
Wymagany dokument
 • Matury lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.04.2024 08:00 – 31.08.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025
  Tura 1 (20.05.2024 08:00 – 15.07.2024 23:59)

 Civil Engineering

Full-time programmes

 • 3,5-year (7 semesters) undergraduate programme

leading to a bachelor’s degree (BSc) in

– highway building

– structural engineering

– bridge design and construction

– construction technology and project management

 • 1,5-year (3 semesters) graduate programmes

leading to a master’s degree (MSc) in

–  highway building

–  structural engineering

–  bridge design and construction

–  construction technology and project management

–  building information modelling (BIM)

Part-time programmes

 • 4-year (8 semesters) undergraduate programmes

leading to a bachelor’s degree (BSc) in

–  highway building

–  construction engineering

 • 2-year (4 semesters) graduate programmes

leading to a master’s degree (MSc) in

– highway building

– structural engineering

– construction technology and project management

 

The undergraduate qualification is awarded to students who

 • have demonstrated basic engineering knowledge of the principles applicable to the design and construction of building components and structures, including residential, commercial and industrial buildings and transportation infrastructure;
 • can apply computer skills and modern technologies in engineering practice, identify and solve basic problems with the use of analytical, simulation and experimental methods, assess the non-technical and economic effects of engineering activities;
 • are prepared to manage and supervise construction work, work independently and on teams with contractors, manufacturers of building elements and materials, state and local units related to construction and architecture.

The graduate qualification is awarded to students who

 • have demonstrated advanced knowledge of engineering principles and practices pertaining to the design and implementation of complex projects, including residential, commercial and industrial buildings and transportation infrastructure, construction technology and management, selection and use of modern building materials and techniques;
 • can apply a range of CAE tools for design and modelling
 • have the ability to identify and solve complex design, organizational and technological problems, manage risks;
 • have the ability to develop and implement research programs, cooperate on international projects, participate in the marketing and promotion of construction products;
 • are prepared to attain a position in civil engineering and related fields, work with multiple teams, manage large teams at construction sites;
 • are prepared to participate in ongoing personal and professional growth.

1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty cudzoziemiec który legitymuje się polskim świadectwem dojrzałości albo uzyskanym za granicą świadectwem, które jest w Polsce uznane z mocy prawa jako równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo świadectwem uznanym decyzją kuratorium oświaty albo dokumentem potwierdzającym wykształcenie, wydanym przez kuratorium oświaty; Aplikując na kierunek architektura kandydat musi uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 winni posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu, uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim jeżeli:

 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2,
 • posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

Opłaty:

 • Czesne za studia w języku angielskim = €1,200 za semestr
 • Czesne za studia w języku polskim = €600 za semestr
 • Opłata rekrutacyjna = €20
 • Opłata rekrutacyjna za Architekturę = €35