• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025 dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geodezja i Kartografia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod B-GIK-ST1
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
Kierunek studiów Geodezja i Kartografia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Czas trwania 3,5 roku (7 semestrów)
Adres komisji rekrutacyjnej aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek Energis
25-314 Kielce
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
środa nieczynny
czwartek 10.00 – 14.00
piątek w dniach zjazdów 10.00 – 14.00 15.00 – 17.00
sobota w dniach zjazdów: 9.00 – 13.00
Adres WWW https://wisgie.tu.kielce.pl/
Wymagany dokument
 • Matury lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.04.2024 08:00 – 31.08.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025
  Tura 1 (20.05.2024 08:00 – 15.07.2024 23:59)

Geodezja i Kartografia

 Kierunek geodezja i kartografia jest realizowany w znacznej mierze jako szeroko pojęta geomatyka i obejmuje swoim zakresem: miernictwo inżynieryjne i górnicze, kartografię i wizualizacje tematyczne jako metody prezentacji, badanie przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji, miernictwo katastralne, geodezję wyższą, pozycjonowanie satelitarne, radiowe i dynamiczne, fotogrametrię, teledetekcję, fotointerpretację, systemy geoinformacyjne, gospodarkę nieruchomościami.

 

studia stacjonarne (dzienne) - profil praktyczny

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

 

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

–  geodezja inżynieryjna

–  geomatyka, kataster i nieruchomości

W czasie trwania studiów pierwszego stopnia studenci są zobowiązani do odbycia sześciomiesięcznej praktyki. 

 

studia niestacjonarne (zaoczne) - profil praktyczny

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

–  geodezja inżynieryjna

–  geomatyka, kataster i nieruchomości

 

 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

–  geodezja inżynieryjna

–  geomatyka, kataster i nieruchomości

W czasie trwania studiów drugiego stopnia studenci są zobowiązani do odbycia trzymiesięcznej praktyki.

 

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu geodezji i kartografii i jej dziedzin, takich jak: geodezja inżynieryjna, pozycjonowanie satelitarne, nawigacja, fotogrametria i teledetekcja, systemy geoinformacyjne, kataster i gospodarka nieruchomościami. Posiadają umiejętności wykonywania typowych pomiarów geodezyjnych oraz obliczeń, posługiwania się nowoczesnym sprzętem geodezyjnym (GPS, tachimetry elektroniczne), a także znajomość technik komputerowych z typowym oprogramowaniem geodezyjnym. Przygotowani są do prac w zakresie projektowania i realizacji projektów budowlanych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz typowych pomiarów i obliczeń z zakresu geodezji gospodarczej. Potrafią wykonywać pomiary katastralne i regulacje stanów prawnych nieruchomości. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i po odbyciu stosownej praktyki mogą ubiegać się o uprawnienia zawodowe w określonym zakresie, jak również o tytuł rzeczoznawcy majątkowego bez konieczności uczestnictwa w studiach podyplomowych z tego zakresu. Są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Po studiach drugiego stopnia

Absolwenci uzyskują rozszerzoną i pogłębioną wiedzę specjalistyczną z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami, posiadają umiejętności kierowania zespołami, wykazują inicjatywę twórczą, mają umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze złożonymi zadaniami i problemami technicznymi, prawnymi i administracyjnymi. Dysponują również wiedzą z nauk pokrewnych, co umożliwia im współdziałanie z przedstawicielami innych zawodów w realizacji złożonych zadań inwestycyjnych lub informatycznych. Posiadają wiedzę w zakresie podstaw prawnych i technologicznych dotyczących geodezji i kartografii, a także wytycznych dyrektyw UE dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej. Mają pogłębioną i poszerzoną wiedzę z pomiarów geodezyjnych, umożliwiającą uzyskiwanie uprawnień geodezyjnych w poszczególnych zakresach. Dysponują umiejętnościami i wiedzą w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz ich wyceny. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych i przedsiębiorstwach prowadzących działalność inwestycyjną oraz wymagającą wykonywania pomiarów, w jednostkach administracyjnych i samorządowych, a także w innych instytucjach wykorzystujących zarówno umiejętności pomiarowe, jak i informatyczne pracowników. Są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 


1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty cudzoziemiec który legitymuje się polskim świadectwem dojrzałości albo uzyskanym za granicą świadectwem, które jest w Polsce uznane z mocy prawa jako równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo świadectwem uznanym decyzją kuratorium oświaty albo dokumentem potwierdzającym wykształcenie, wydanym przez kuratorium oświaty; Aplikując na kierunek architektura kandydat musi uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 winni posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu, uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim jeżeli:

 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2,
 • posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

Opłaty:

 • Czesne za studia w języku angielskim = €1,200 za semestr
 • Czesne za studia w języku polskim = €600 za semestr
 • Opłata rekrutacyjna = €20
 • Opłata rekrutacyjna za Architekturę = €35