• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025 dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod E-INF-ST1
Jednostka organizacyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku (7 semestrów)
Adres komisji rekrutacyjnej aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek D
25-314 Kielce
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
środa nieczynny
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 13.00
piątek w dniu zjazdu – 15.00 – 17.00
sobota w dniu zjazdu: -8.00 – 12:00
Adres WWW https://weaii.tu.kielce.pl/
Wymagany dokument
 • Matury lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.04.2024 08:00 – 31.08.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025
  Tura 1 (20.05.2024 08:00 – 15.07.2024 23:59)

Informatyka 

Informatyk to jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawód. Studenci tego kierunku uczą się projektować złożone systemy informatyczne, aplikacje internetowe, tworzyć gry komputerowe i programy na urządzenia mobilne.  Umiejętności nabyte podczas studiów można wykorzystać pracując w firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, w administrowaniu systemami informatycznymi czy prowadząc własną działalność gospodarczą z zakresu usług informatycznych. Współpraca Wydziału z wieloma firmami informatycznymi pozwala na poznanie specyfiki zawodu informatyka, a także na nabycie praktycznych umiejętności z zakresu programowania i projektowania systemów informatycznych, poprzez zajęcia, warsztaty, staże, kursy prowadzone przez przedstawicieli firm.

studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu inżyniera

zakres:

–          systemy informacyjne

–          grafika komputerowa

–          teleinformatyka

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu magistra inżyniera

zakres:

–          systemy informacyjne

–          grafika komputerowa

studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu inżyniera

zakres:

–          systemy informacyjne

–          grafika komputerowa

–          teleinformatyka

 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu magistra inżyniera

zakres:

–          systemy informacyjne

–          grafika komputerowa

Zakres systemy informacyjne przygotowuje absolwentów w obszarze organizacji i architektury współczesnych systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych. Studenci posiadają umiejętność programowania komputerów, projektowania systemów informacyjnych, a także podstawy wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej oraz systemów multimedialnych. Znają zasady inżynierii oprogramowania i są przygotowani do pracy w firmach i zespołach programistycznych zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów informacyjnych. Posiadają również wiedzę z zakresu technologii internetowych w stopniu umożliwiającym projektowanie i zarządzanie sieciowymi systemami informacyjnymi.

Zakres grafika komputerowa przygotowuje absolwentów w obszarze programowania w nowoczesnych językach programowania. Absolwenci posiadają wiedzę o systemach operacyjnych, znają zasady budowy systemów komputerowych, w tym nowoczesnych procesorów graficznych, podstawy baz danych, sieci komputerowych i zasady inżynierii oprogramowania, a także zaawansowane techniki programowania grafiki komputerowej, systemy multimedialne, podstawy tworzenia gier komputerowych, zasady kompozycji obrazów oraz podstawowe informacje o formie plastycznej i z zakresu historii sztuki. Znają zagadnienia przetwarzania obrazów oraz podstawy obsługi programów komputerowych dla grafiki rastrowej, 3D i wektorowej.

Zakres teleinformatyka przygotowuje absolwentów w obszarze projektowania i administrowania złożonymi systemami sieciowymi, analityki dużych zbiorów danych oraz projektowania zabezpieczeń związanych z cyberbezpieczeństwem. Absolwenci teleinformatyki zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje poparte wieloma międzynarodowymi certyfikatami Cisco możliwymi do uzyskania podczas zajęć dydaktycznych, umiejętności programowania w języku Python oraz C++, a także znajomość systemu operacyjnego Linux, podstawy routingu i przełączania, projektowania sieci teleinformatycznych oraz technologii sieci rozległych.

Specjalność/obecnie zakres teleinformatyka otrzymała w 2018 r. nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie Lider Partnerstwa Edukacji i Biznesu, organizowanym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji: Informatyka. Ideą konkursu było wyróżnienie najlepszych w Polsce przykładów współpracy pomiędzy uczelniami oraz biznesem w zakresie rozwoju kompetencji niezbędnych w sektorze IT.

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo, w zależności od wybranej specjalności,  wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, grafiki komputerowej lub teleinformatyki. Dobrze znają zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiadają umiejętność programowania komputerów i znają zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Mają także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach informatycznych oraz w firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Po studiach drugiego stopnia

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prac projektowych i rozwojowych z zakresu informatyki technicznej z rozszerzoną wiedzą z systemów informacyjnych lub grafiki komputerowej. Nabywają umiejętności analizy i oceny różnych rozwiązań projektowych powstałych w warunkach ograniczonej informacji o projektowanym systemie, a także umiejętność wyboru właściwej techniki projektowej dla systemów sprzętowych, programowych i mieszanych, rozwiązywania problemów związanych z rozwojem narzędzi i technik projektowych w obszarze informatyki. Są przygotowani do podejmowania trudnych zadań projektowych i rozwiązywania aktualnych problemów badawczych.

 


1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty cudzoziemiec który legitymuje się polskim świadectwem dojrzałości albo uzyskanym za granicą świadectwem, które jest w Polsce uznane z mocy prawa jako równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo świadectwem uznanym decyzją kuratorium oświaty albo dokumentem potwierdzającym wykształcenie, wydanym przez kuratorium oświaty; Aplikując na kierunek architektura kandydat musi uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 winni posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu, uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim jeżeli:

 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2,
 • posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

Opłaty:

 • Czesne za studia w języku angielskim = €1,200 za semestr
 • Czesne za studia w języku polskim = €600 za semestr
 • Opłata rekrutacyjna = €20
 • Opłata rekrutacyjna za Architekturę = €35