• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025 dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod M-AIR-ST1
Jednostka organizacyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Kierunek studiów Automatyka i Robotyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku (7 semestrów)
Adres komisji rekrutacyjnej aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek B
25-314 Kielce
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek 11.00-14.00
wtorek 11.00-14.00
środa nieczynny
czwartek 11.00-14.00
piątek 11.00-14.00
w dniach zjazdów: 15.00 – 17.00
sobota / w dniach zjazdów: 8.30 – 11.30
Adres WWW https://wmibm.tu.kielce.pl/
Wymagany dokument
 • Matury lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.04.2024 08:00 – 31.08.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025
  Tura 1 (20.05.2024 08:00 – 15.07.2024 23:59)

Automatyka i Robotyka

studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

–  automatyka przemysłowa

–  automatyka maszyn i procesów

–  komputerowe systemy sterowania i pomiarów

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

–  automatyka przemysłowa

–  komputerowe systemy sterowania i pomiarów

studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

–  automatyka przemysłowa

–  automatyka maszyn i procesów

–  komputerowe systemy sterowania i pomiarów

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

–  automatyka przemysłowa

–  komputerowe systemy sterowania i pomiarów

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na stanowisku automatyk-robotyk. Posiadają wiedzę związaną z projektowaniem, programowaniem, integracją oraz eksploatacją urządzeń automatyki w zastosowaniach przemysłowych, w szczególności robotów przemysłowych, obrabiarek CNC, zautomatyzowanych systemów obróbkowych, sterowników PLC, serwonapędów, układów elektrohydraulicznych i elektropneumatycznych oraz urządzeń pomiarowych. Potrafią posługiwać się: programami CAD/CAM do wspomagania projektowania, szybkiego prototypowania i wytwarzania, programami do obliczeń inżynierskich, w tym modelowania i symulacji oraz programami do pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych. Posiadają umiejętność programowania układów mikroprocesorowych, sterowników cyfrowych oraz pisania własnych aplikacji. Inżynierowie automatycy posiadają wiedzę z zakresu algorytmów regulacji i sterowania automatycznego oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych.

W roku 2019 programy studiów zostały gruntownie zmodyfikowane, wskutek czego znacząca wzrosła liczba godzin zajęć praktycznych. Uzyskane w ten sposób umiejętności cenione przez pracodawców przyczynią się do poprawy konkurencyjności naszych absolwentów na rynku pracy.

Specjalność komputerowe systemy sterowania i pomiarów na kierunku automatyka i robotyka ma kształcić kadrę, która może znaleźć zatrudnienie w powstającym z udziałem Politechniki Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar.  

Po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, ośrodkach budowy maszyn, przemysłach: metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym, energetycznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych.


1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty cudzoziemiec który legitymuje się polskim świadectwem dojrzałości albo uzyskanym za granicą świadectwem, które jest w Polsce uznane z mocy prawa jako równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo świadectwem uznanym decyzją kuratorium oświaty albo dokumentem potwierdzającym wykształcenie, wydanym przez kuratorium oświaty; Aplikując na kierunek architektura kandydat musi uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 winni posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu, uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim jeżeli:

 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2,
 • posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

Opłaty:

 • Czesne za studia w języku angielskim = €1,200 za semestr
 • Czesne za studia w języku polskim = €600 za semestr
 • Opłata rekrutacyjna = €20
 • Opłata rekrutacyjna za Architekturę = €35