• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025 dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria Bezpieczeństwa - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod M-IB-ST1
Jednostka organizacyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku (7 semestrów)
Adres komisji rekrutacyjnej aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek B
25-314 Kielce
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek 11.00-14.00
wtorek 11.00-14.00
środa nieczynny
czwartek 11.00-14.00
piątek 11.00-14.00
w dniach zjazdów: 15.00 – 17.00
sobota / w dniach zjazdów: 8.30 – 11.30
Adres WWW https://wmibm.tu.kielce.pl/
Wymagany dokument
 • Matury lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.04.2024 08:00 – 31.08.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025
  Tura 1 (20.05.2024 08:00 – 15.07.2024 23:59)

Inżynieria bezpieczeństwa 

studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

–   bezpieczeństwo pracy i transportu

–   inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

–   przemysłowe systemy bezpieczeństwa

–   kryminologia i kryminalistyka

studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

–   bezpieczeństwo pracy i transportu

–   inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

–   przemysłowe systemy bezpieczeństwa

–   kryminologia i kryminalistyka

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci zakresu bezpieczeństwo pracy i transportu uzyskują wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa prac transportowych, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz zarządzania ryzykiem. W procesie kształcenia szczególny akcent położony jest na zdobycie wiedzy w zakresie dotyczącym podstaw logistyki, podstaw recyklingu, bezpieczeństwa systemów i instalacji przesyłowych, bezpieczeństwa w obróbce materiałów oraz bezpieczeństwa maszyn i konstrukcji.

Absolwenci będą przygotowani do wykonywania zadań w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach przemysłowych oraz organach administracji publicznej. W ramach tej specjalności będzie możliwe uzyskanie uprawnień do obsługi wózków widłowych wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Absolwenci zakresu przemysłowe systemy bezpieczeństwa uzyskają wiedzę i umiejętności obejmujące organizowanie bezpiecznej pracy, organizowania działań ratowniczych, obejmujące projektowanie, monitorowanie stanu i warunków bezpieczeństwa, a także umiejętnością oceny zagrożenia i ryzyka zawodowego, przygotowania i instrukcji BHP. nacisk położony jest na zdobycie wiedzy w zakresie dotyczącym charakterystyk stanowisk pracy, ergonomii, technicznych środków ochronnych, bezpieczeństwa instalacji i systemów przemysłowych.

Uzyskane kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, są wymagane na stanowiskach inspektorów oraz specjalistów do spraw BHP.

Absolwenci zakresu inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego uzyskują m.in. wiedzę o budowie broni i amunicji rozszerzoną o aspekty związane z ich projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu balistyki (wewnętrznej, zewnętrznej i końcowej) oraz z zakresu badań mechanoskopijnych. Podsiadają również wiedzę w zakresie eksploatacji i ochrony obiektów użyteczności publicznej oraz funkcjonowania służb mundurowych w Polsce.

Absolwent zakresu kryminologia i kryminalistyka uzyskuje m.in. wiedzę o budowie broni, amunicji i zapalników, rozszerzoną o technologię ich wytwarzania oraz aspekty związane z ich bezpiecznym użytkowaniem. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu zastosowania nowoczesnych technik badawczych i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, w tym balistycznego badania broni oraz realizowanych czynności dochodzeniowo-śledczych na miejscu zdarzenia. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu ochrony informacji oraz metod kryptograficznych.


1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty cudzoziemiec który legitymuje się polskim świadectwem dojrzałości albo uzyskanym za granicą świadectwem, które jest w Polsce uznane z mocy prawa jako równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo świadectwem uznanym decyzją kuratorium oświaty albo dokumentem potwierdzającym wykształcenie, wydanym przez kuratorium oświaty; Aplikując na kierunek architektura kandydat musi uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 winni posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu, uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim jeżeli:

 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2,
 • posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

Opłaty:

 • Czesne za studia w języku angielskim = €1,200 za semestr
 • Czesne za studia w języku polskim = €600 za semestr
 • Opłata rekrutacyjna = €20
 • Opłata rekrutacyjna za Architekturę = €35