• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025 dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Mechanika i Budowa Maszyn - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod M-MBM-ST1
Jednostka organizacyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku (7 semestrów)
Adres komisji rekrutacyjnej aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek B
25-314 Kielce
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek 11.00-14.00
wtorek 11.00-14.00
środa nieczynny
czwartek 11.00-14.00
piątek 11.00-14.00
w dniach zjazdów: 15.00 – 17.00
sobota / w dniach zjazdów: 8.30 – 11.30
Adres WWW https://wmibm.tu.kielce.pl/
Wymagany dokument
 • Matury lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.04.2024 08:00 – 31.08.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025
  Tura 1 (20.05.2024 08:00 – 15.07.2024 23:59)

Mechanika i Budowa Maszyn 

studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

–  eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

–  inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

–  inżynieria wzornictwa przemysłowego

–  komputerowe wspomaganie wytwarzania

–  komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

–  samochody i ciągniki

–  systemy CAD/CAE

–  urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

–  uzbrojenie i techniki informatyczne

 

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

–  eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

–  eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

–  inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

–  inżynieria wzornictwa przemysłowego

–  komputerowe wspomaganie wytwarzania

–  komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

–  samochody i ciągniki

–  systemy CAD/CAE

–  uzbrojenie i techniki informatyczne

studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

–  eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

–  inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

–  komputerowe wspomaganie wytwarzania

–  komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

–  samochody i ciągniki

–  urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

–  uzbrojenie i techniki informatyczne

 

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

–  eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

–  eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

–  inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

–  komputerowe wspomaganie wytwarzania

–  komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

–  samochody i ciągniki

–  uzbrojenie i techniki informatyczne

Po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz systemów technicznych i procesów technologicznych, jak również w zakresie ich optymalnej eksploatacji oraz sterowania i automatyzacji procesów produkcyjnych.

Otrzymują wiedzę potrzebną przy rozwiązywaniu zagadnień menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i transportowych oraz wiedzę potrzebną specjalistom pracującym w dziedzinie zastosowań technik informatycznych i metod cyfrowego przetwarzania danych przy projektowaniu, eksploatacji i sterowaniu systemami produkcyjnymi. Nabywają wiedzę w zakresie przedmiotów podstawowych ogólnych i podstawowych technicznych, potrzebną dla prawidłowej eksploatacji, utrzymania i odtwarzania oraz modernizacji istniejącego potencjału wytwórczego. Potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz posiadają umiejętność posługiwania się programami w zakresie projektowania i technologii wytwarzania, a także organizacji i zarządzania. Posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie techniki samochodowej oraz w zakresie podstaw elektromobilności. Absolwenci otrzymują wiedzę w zakresie podstaw metrologii oraz zastosowań metrologii w inżynierii mechanicznej, w szczególności w pomiarach wielkości geometrycznych. Z tego względu, po dodatkowym przeszkoleniu, mogą stanowić cenne źródło kadr technicznych dla obecnie budowanego w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

Po studiach drugiego stopnia

Absolwenci dzięki dużej wiedzy ogólnej i technicznej oraz doświadczeniu w pracy koncepcyjnej (znacznie większej od absolwentów studiów inżynierskich) są w stanie prowadzić prace naukowo-badawcze w celu ulepszania istniejących i tworzenia nowych technologii, modernizacji istniejących i projektowania nowych konstrukcji, mogą być głównymi inspiratorami postępu technicznego, szczególnie poprzez wykorzystanie sprzętu i metod komputerowych do wspomagania działalności inżynierskiej, tak w dużych przedsiębiorstwach, jak i małych zakładach produkcyjnych. Poznanie idei stosowania osiągnięć informatyki pozwala na sprawne i efektywne wykorzystywanie programów użytkowych, a umiejętność programowania umożliwia modyfikacje istniejących i układanie własnych programów.

Absolwenci otrzymują pogłębioną wiedzę w zakresie metrologii i inżynierii jakości w obszarze inżynierii mechanicznej. Są zaznajomieni z najnowszymi rozwiązaniami w obszarze komputerowych pomiarów wielkości geometrycznych oraz w obszarze pomiarów warstwy wierzchniej, w szczególności w pomiarach wielkości geometrycznych. Z tego względu stanowić cenne źródło kadr wyższego szczebla dla obecnie budowanego w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

 


1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty cudzoziemiec który legitymuje się polskim świadectwem dojrzałości albo uzyskanym za granicą świadectwem, które jest w Polsce uznane z mocy prawa jako równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo świadectwem uznanym decyzją kuratorium oświaty albo dokumentem potwierdzającym wykształcenie, wydanym przez kuratorium oświaty; Aplikując na kierunek architektura kandydat musi uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 winni posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu, uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim jeżeli:

 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2,
 • posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

Opłaty:

 • Czesne za studia w języku angielskim = €1,200 za semestr
 • Czesne za studia w języku polskim = €600 za semestr
 • Opłata rekrutacyjna = €20
 • Opłata rekrutacyjna za Architekturę = €35