• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025 dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod Z-EKO-ST1
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, budynek C
25-314 Kielce
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek 11.00-14.00
wtorek 11.00-14.00
środa 11.00-14.00
czwartek 11.00-14.00
piątek w dniach zjazdów 15.00-18.30
sobota w dniach zjazdów 7.30-12.30
Adres WWW https://wzimk.tu.kielce.pl/
Wymagany dokument
 • Matury lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.04.2024 08:00 – 31.08.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2024/2025
  Tura 1 (20.05.2024 08:00 – 15.07.2024 23:59)

Ekonomia

 Specyfiką studiów na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego jest zwiększony zakres umiejętności obszaru zastosowań informatyki i metod ilościowych. Pozwala to absolwentom w sposób efektywny wykorzystywać podstawową i specjalistyczną wiedzę ekonomiczną w analizie i modelowaniu procesów gospodarczych.

studia stacjonarne (dzienne)

 • 3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata

zakres:

–  analityka działalności przedsiębiorstw

–  finanse przedsiębiorstw

 

 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra

zakres:

–  ekonomia menedżerska

–  finanse przedsiębiorstw

studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata

zakres:

–  analityka działalności przedsiębiorstw

–  finanse przedsiębiorstw

 

 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra

zakres:

–  ekonomia menedżerska

–  finanse przedsiębiorstw

Po studiach pierwszego stopnia 

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Mogą prowadzić analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych na kanonach nauk ekonomicznych i społecznych, pracować w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych. Posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiadają także umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik i metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej, w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Są przygotowani do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych, wspomagania i samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania zasobów przez podmioty sektora publicznego i prywatnego w różnych segmentach rynku.


1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty cudzoziemiec który legitymuje się polskim świadectwem dojrzałości albo uzyskanym za granicą świadectwem, które jest w Polsce uznane z mocy prawa jako równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo świadectwem uznanym decyzją kuratorium oświaty albo dokumentem potwierdzającym wykształcenie, wydanym przez kuratorium oświaty; Aplikując na kierunek architektura kandydat musi uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 winni posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu, uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim jeżeli:

 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2,
 • posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub
 • na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika Działu uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

Opłaty:

 • Czesne za studia w języku angielskim = €1,200 za semestr
 • Czesne za studia w języku polskim = €600 za semestr
 • Opłata rekrutacyjna = €20
 • Opłata rekrutacyjna za Architekturę = €35